خبرهای مرتبط با:
بازار
    • ۸ بهمن ۱۳۹۵
      خرید و فروش جنس ایرانی با مارک خارجی سبب شده تولیدکنندگان این بخش قدم های جدی به سمت ایجاد برند داخلی را از دستور کار خود خارج کرده و با دوخت ...